TabTopbar

22-28/6/65 ต้อนรับคณะครูจากประเทศอินโดนีเซีย De Britto High School

23 มิ.ย. 2565
371 times
? วันที่ 22-28 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารได้ทำการต้อนรับคณะครูจากประเทศอินโดนีเซีย De Britto High School โดยการกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา และคุณพ่อรองผู้อำนวยการคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุงเป็นผู้มอบสิ่งของที่จะต้องใช้ในระหว่างการเยี่ยมชม คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนาเป็นผู้มอบมาลัยกร การมาเยือนโรงเรียนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนวิชาสุขพลศึกษา โดยศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโยทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายวิชาการแผนกชาย แผนกหญิง และหลักสูตรสองภาษา
? วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อม Orientation โดยมาสเตอร์สามัคคี กิจเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย
 
22 6 65 1
 
22 6 65 2
 
22 6 65 3
 
22 6 65 4
 
22 6 65 5
 
22 6 65 6
 
22 6 65 7
 
22 6 65 8
Rate this item
(1 Vote)