TabTopbar

23/6/65 ประชุมครูใหม่ ปีการศึกษา 2565

24 มิ.ย. 2565
74 times

? วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 16:00 น.) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับ งานประเมินและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการดำเนินการประชุมครูใหม่ ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครูใหม่รับทราบ โดยใช้ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาครูใหม่ ด้วยเทคนิค Coaching ระบบ Joseph new teachers development system ระบบ JS NTD เครื่องมือการพัฒนาครูใหม่ ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

23 6 65 1

23 6 65 2

23 6 65 3

Rate this item
(0 votes)