Print this page

30/6/65 กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี แผนกอนุบาล

30 มิ.ย. 2565
85 times

?วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมาโรงเรียนแต่เช้า มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เด็กๆแผนกอนุบาลเก่งมากๆเลยค่ะ

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 20

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 0

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 1

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 2

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 3

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 4

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 5

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 6

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 7

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 9

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 11

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 12

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 13

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 14

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 15

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 16

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 17

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 18

LINE ALBUM 30062565 กจกรรมเมลดพนธแหงความด 19

Rate this item
(0 votes)

Latest from