TabTopbar

1/7/65 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาฐานสมรรถนะจากหลักสูตรสู่ห้องเรียน”

06 ก.ค. 2565
64 times

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.) ฝ่ายวิชากการ ร่วมกับ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาฐานสมรรถนะ...จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน” จากนั้นเป็นการชี้แจงเรื่อง การสวมแมสก์และการตรวจ ATK ของนักเรียน จากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้คงมาตรการปฏิบัติต่อไปอีกระยะหนึ่ง เตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ หอประชุมเปโตรข้างหอโต

1 6 65 1

1 6 65 2

1 6 65 4

1 6 65 3

1 6 65 5

1 6 65 6

Rate this item
(0 votes)