TabTopbar

11/8/65 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

11 ส.ค. 2565
180 times
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
?? รอบ 08.15 น. คุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น ทุกแผนกร่วมพิธีแห่พระรูปแม่พระ
?? รอบ 10.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น ทุกแผนก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ฯ ณ หอประชุมใหญ่อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
“ขอพระแม่โปรดวิงวอนพระเจ้าเพื่อประทานพระหรรษทานที่จำเป็นแก่พวกเราทุกคนด้วยเทอญ”
 
11 8 65 2
 
11 8 65 3
 
11 8 65 4
 
11 8 65 5
 
11 8 65 6
 
11 8 65 7
 
11 8 65 8
Rate this item
(0 votes)