TabTopbar

11/8/65 นิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอนุบาล

16 ส.ค. 2565
44 times

"นิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ในช่วงวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ทางแผนกอนุบาลจัดให้มีการนิเทศการสอนภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ไปชมภาพบรรยากาศได้เลยค่ะ

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 0

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 1

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 2

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 3

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 4

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 5

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 6

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 7

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 8

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 9

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 10

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 12

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 12

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 13

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 14

LINE ALBUM นเทศการสอน 1 11 สงหาคม 2565 ๒๒๐๘๑๖ 15

Rate this item
(0 votes)