TabTopbar

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp

05 ส.ค. 2559
15240 times

วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์ภาษานิตตะโย (NELC) จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สร้างเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารไมเคิล แผนก English Programme

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

_______________________________________________________________________________________________ 
PhotoAlbum

Rate this item
(0 votes)