TabTopbar

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

05 ส.ค. 2559
14734 times

วันศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารฟรังซิส เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลายหลาย เช่น ฐานคลินิกหมอภาษา มีนักเรียนหมอภาษาให้คำปรึกษาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาไทยอย่างถูกต้อง, ฐานทายคำสุภาษิตไทย และคำต่างๆจากภาพการ์ตูนสื่อความหมาย, ฐานนิทานหรรษา ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมา ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วย

01

02

03

04

05

06

07

08

_________________________________________________________________________________________
PhotoAlbum

Rate this item
(3 votes)