TabTopbar

กิจกรรมวิชาการสัญจร ปีการศึกษา 2559

05 ส.ค. 2559
2152 times

วันอังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาจากแหล่งความรู้นอกสถานที่ อาทิเช่น สำนักช่างสิบหมู่, ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน, พระราชวังบางปะอิน, ตลาดน้ำอโยธยา, สำนักช่างสิบหมู่, ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  ซึ่งจากกิจกรรมวิชาการสัญจรนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย อีกด้วย

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

________________________________________________________________________________________________
PhotoAlbum


 

Rate this item
(1 Vote)