TabTopbar

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ปีพุทธศักราช 2559

10 ส.ค. 2559
2198 times

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ "ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาสิทธิ และหน้าที่ของประชาชนภายใต้ประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยมีการรณรงค์แจ้งข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชุมชนใกล้เคียง

01

Rate this item
(0 votes)