TabTopbar

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ปีการศึกษา 2559

10 ส.ค. 2559
1943 times

วันศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการอบรมดับเพลงขั้นต้น ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิเดช จุ้ยสำราญ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน 3374 ศิษย์เก่า ยอแซฟอุปถัมภ์ รุ่นที่ 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การดับเพลิง การเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย สารไวไฟต่างๆ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากการอบรมนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ขั้นพื้นฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

01

02

03

04

Rate this item
(0 votes)