TabTopbar

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

19 ส.ค. 2559
3634 times

วันอังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ โดย บาทหลวงอุทัย พาแฮ และบาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรอบต่างๆ อันได้แก่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนทุกห้องได้นำดอกไม้ถวายพระรูปแม่พระในพิธีมิสซาฯ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

13

14

Rate this item
(1 Vote)