TabTopbar

27/9/65 ประสบการณ์แรกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเคารพธงชาติ

27 ก.ย. 2565
406 times
? วันที่ 22,23,26 และ 28 กันยายน 2565 ประสบการณ์แรกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเคารพธงชาติ สวดภาวนาก่อนเรียน และอ่านพระวาจาของพระเจ้าประจำวัน
? เสียงจากผู้ปกครอง (คุณแม่) ภาคภูมิใจในตัวลูก ???
27 9 65 1
 
27 9 65 2
 
27 9 65 3
 
27 9 65 4
 
Rate this item
(0 votes)