TabTopbar

โครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

23 ส.ค. 2559
7372 times

วันศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (General English Proficiency Test) ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันและวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำผลสอบไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ทักษะภาษาอังกฤษของตนเองก้าวหน้าและเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งการทดสอบครั้งนี้ ยังเป็นการชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ-ถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องเรียนอาคารฟรังซิส

01 

02

Rate this item
(2 votes)