Print this page

พิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร

23 ส.ค. 2559
3876 times

วันเสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2559 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง บรรดาญาติ และสัตบุรุษ เข้าร่วมพิธีฯ โดยสังฆานุกรเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน (สัตบุรุษ วัดทิพวัล สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ได้รับประกาศอนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และสามเณรยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร (สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สังกัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ) รวมถึง สามเณรยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม (สัตบุรุษ วัดพระคริสต์ประจักษ์ เกาะใหญ่ สังกัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ) ได้รับประกาศอนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร โอกาสนี้ คุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขาธิการสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียรมาร์ ได้เชิญชวนภาวนาเพื่อกระแสเรียกให้มาต่อๆไปอีกด้วย จากนั้นในภาคบ่ายของวัน บ้านเณรนักบุญยอแซฟ จัดให้มีการพบปะกันของบรรดาผู้ปกครองเณร บรรดาผู้ดูแลกระแสเรียกจากสภาภิบาลวัดต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้พิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร ได้จัดขึ้น ณ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
_________________________________________________________________________________________________________
PhotoAlbum
Rate this item
(0 votes)

Latest from