TabTopbar

21/11/65 การประชุมออนไลน์ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงานและงบประมาณ หัวหน้างาน (แผนกชาย)

22 พ.ย. 2565
151 times
? วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เปิดการประชุมออนไลน์ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้างาน (แผนกชาย) ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มาตรฐานคุณภาพ และ NELC เพื่อรับทราบวิธีการ และกลับไปเตรียมข้อมูล ผ่านระบบการใช้งาน Microsoft Teams
? ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาโรงเรียน
♦️ 21-25 พ.ย.65 ทำแผนงานปฏิบัติงานและงบประมาณ 2566
♦️ 3-5 ธ.ค. 65 ทำแผนงานปฏิบัติงานประจำปีจากฝ่ายการศึกษา
 
21 11 65 1
 
21 11 65 2
 
21 11 65 3
Rate this item
(0 votes)