TabTopbar

17/11/65 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2565

24 พ.ย. 2565
76 times

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2565 โดยมี คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเลขานุการ โดยพิจารณาวาระเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่มีการปรับอัตราใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการต่างๆ ของทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

17 11 65 1

17 11 65 2

17 11 65 3

17 11 65 4

Rate this item
(0 votes)