TabTopbar

7-9/12/65 นำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2566

09 ธ.ค. 2565
139 times

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ดำเนินการรับฟังข้อมูลนำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2566 ของฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ห้องประชุม 2  ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายมาตรฐานฯ NELC ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชุม 1วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ดำเนินการรับฟังข้อมูลนำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2566 ของฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ห้องประชุม 2  ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายมาตรฐานฯ NELC ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชุม 1

9 12 65 1

9 12 65 2

9 12 65 3

Rate this item
(0 votes)