TabTopbar

8/12/65 ตรวจสารเสพติด

09 ธ.ค. 2565
225 times
? วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 9.00 - 12.00 น.)
คุณครู และบุคลากร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ สามพราน รับการตรวจสารเสพติด ตามแผนปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (ศอ.ปส.นฐ.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายภิญโญ สีหะวงษ์ ปลัดอำเภอสามพรานฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง นายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว
โดยมี คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ โถงอาคารจอห์นปอลที่ 2
♦️♦️♦️ ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด ♦️♦️♦️
 
9 12 65 1
 
9 12 65 2
 
9 12 65 3
 
9 12 65 4
Rate this item
(0 votes)