TabTopbar

การตรวจประเมินเอกสาร ISO 9001 : 2015

10 ต.ค. 2559
2337 times

 
   วันเสาร์ ที่ 15 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ภายใต้การบริหารงานโดย
บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนฯ และบาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ได้มีการใช้นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อเป็นการรักษาและเสริมสร้างมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกแผนก ร่วมมุ่งมั่นพัฒนา การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก
ด้วยระบบบริหารคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

  จึงได้จัดการตรวจประเมินเอกสาร ISO 9001 : 2015 (Internal Auditor) ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการ์ต่างๆ ดังนั้น มาตรฐานนี้จึงช่วยให้สถานศึกษา
จำกัดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการมีแผนงานรองรับที่เป็นรูปธรรม และยังมุ่งเน้นให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาอีกด้วย

  ISO 9001 : 2015 จักเป็นการแสดงถึงความสำเร็จส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพเกิดจาก
การตรวจประเมินภายในและการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินนั้น การตรวจประเมินภายในถือ
เป็นการวัดประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่บังคับโดยข้อกำหนดและเป็นหลักฐานที่สำคัญของการพัฒนา
ระบบคุณภาพ โดยการตรวจประเมินเอกสารนั้น ได้จัดขึ้น
ณ ห้องประชุม 2 อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06


 

Rate this item
(0 votes)