TabTopbar

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

10 ต.ค. 2559
8290 times

   เนื่องด้วยศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จึงจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


Logo


   ในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี เทิดพระเกียรติองค์ราชินี
ฉลอง 70 ปี การครองราชย์องค์ภูมิพลฯ" โดยมีตารางการแข่งขัน ดังนี้

Schedule01


   โดยพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนนักกีฬา มีการเชิญธงโรงเรียน และธงสี 5 คณะสี
ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีส้ม ขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายสี-ธงสี และการแสดงความสามารถของครูและนักเรียน
จากแต่ละคณะสี และวงดนตรีของโรงเรียน ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ แผนกต่างๆ ดังนี้

   แผนกสามัญชาย และแผนก English Programme ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักเรียน
เป็นประธานให้โอวาทแก่นักเรียน ในพิธีเปิดกีฬาสี ประจำปี พ.ศ. 2559 (JS Sport Day 2016) และมีการเชิญธงโรงเรียน และธงสี 5 สี
ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีส้ม ขึ้นสู่ยอดเสา โดยคุณพ่อบาทหลวง ได้มอบป้ายสี และธงสี แก่ตัวแทนครูและนักเรียนนักกีฬา
ของแต่ละคณะสี
 
   จากนั้นได้ร่วมรับชมการแสดงในพิธีเปิดฯ โดยนักเรียนตัวแทนของแต่ละสี ซึ่งเป็นการแสดงหลากหลายทักษะ ดังนี้
การแสดงเดี่ยวกีต้าร์คลาสสิกเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,
การแสดงแอโรบิก โดยนักเรียนนักกีฬาสีส้ม,
การแสดงกระบี่กระบองประยุกต์ในบทบาทของชาวบางระจัน โดยนักเรียนนักกีฬาสีฟ้า,
การแสดงเชียร์ลีดเดอร์มือประกอบกลองรีไซเคิล โดยนักเรียนนักกีฬาสีชมพูและสีม่วง,
การแสดง "Red Shake" เต้นประกอบเพลง โดยนักเรียนนักกีฬาสีแดง,
การแสดง Brass Section ผสมผสานกับ ซออู้-ซอด้วง โดยวงโยธวาธิต,
การแสดงแม่ไม้มวยไทย โดยนักเรียนประถมศึกษา ประกอบดนตรีไทย บรรเลงโดยมาสเตอร์จากแผนกประถมศึกษา
และแผนกสองภาษา (English Programme),
การแสดงดนตรีสด (วงสตริง) บทเพลงปลุกใจเพื่อการแข่งขันกีฬา การรู้ถึงความหมายของชัยชนะ และความพ่ายแพ้
เพื่อมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขัน โดย วงดนตรีโรงเรียน
 
  ทั้งนี้ พิธีเปิด ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ก่อนการแยกย้ายกิจกรรมตามสีต่างๆ


boy01

boy02

boy03

boy04

boy05


   แผนกสามัญหญิง ได้รับเกียรติจาก เซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนนักกีฬา
รับธงสีจากตัวแทนนักเรียนนักกีฬา สีฟ้า สีม่วง สีส้ม และสีชมพู จากนั้นร่วมรับชมการแสดงความสามารถทางกีฬาต่างๆของนักเรียน
ดังนี้ เทควันโด, ยิมนาสติกลีลา, Freestyle Rollerblade และเต้นแอโรบิก เป็นต้น
   
  นอกจากนียังมีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์มือ แสดงลีลาประกอบท่า ต่อตัว เป็นการแสดงมุ่งเน้นสื่อความหมายถึงความรัก ความสามัคคี
โดยนักเรียนนักกีฬาจากทุกคณะสี
 
  ทั้งนี้ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของแผนกสามัญหญิง ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 ณ โรงยิม
แผนกสามัญหญิง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์


girl01

girl02

girl03

girl04

girl05


   โดยก่อนหน้านี้ ทางแผนกสามัญหญิง ได้จัดให้มีการแอโรบิกนำโดยตัวแทนนักเรียนนักกีฬาของคณะสีส้ม สีชมพู สีม่วง และสีฟ้า
สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง และได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า ทั้งคณะครูและนักเรียน และนับเป็นการเตรียมตัวสู่การแข่งขันกีฬาภายใน
ได้อย่างน่าชื่นชม


girl06


   ทั้งนี้ แผนกสองภาษา (English Programme) นำโดย มิส วริยา อินพากเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสองภาษา โรงเรียนยอแซปอุปถัมภ์
นอกจากจะร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนแล้ว ภายในแผนกเอง ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในแผนกสองภาษา
(English Pogramme) และ ห้องเรียน JS ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559
   
   โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีให้โอวาท ร่วมชมการแสดง
ในพิธีเปิด และมอบรางวัลแก่นักเรียนนักกีฬา ณ อาคารไมเกิล แผนกสองภาษา (English Programme)

   กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดีด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬา และภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครู
และขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครอง และท่านผู้ปกครองทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้


ep01

ep02

Rate this item
(0 votes)