TabTopbar

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

10 ต.ค. 2559
2167 times

   
   วันจันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง บ้าน โรงเรียน และผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อพูดคุย ชี้แจง
รายละเอียดทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาทิเช่น รายละเอียดหลักสูตร เป็นต้น โดยการประชุมนี้
ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

Rate this item
(0 votes)