TabTopbar

21/3/66 การอบรมการเปิดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 2

22 มี.ค. 2566
172 times

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 มิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ แผนกชาย และมิสสุชาดา กาฬภักดี แผนกหญิง ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม การเปิดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 2 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสมหมาย เอมสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชซนนี กรุงเทพมหานคร

21 3 66 1

21 3 66 2

21 3 66 3

Rate this item
(0 votes)