TabTopbar

ประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน รอบที่ 1 (ระดับเขตฯ)

21 ต.ค. 2559
4892 times

   

   วันอังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
ผู้จัดการโรงเรียนฯ, บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, เซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, มิสวิริยา อินพาเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสองภาษา (English Programme),
มาสเตอร์สมยศ อัมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
เข้ารับการประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ รอบที่ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดยใช้สถานที่ คือ แผนกสามัญหญิง และได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ คุณประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ, คุณปรีชา สายค้ำ
ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตฯ
และคุณกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา

   โดยได้รับการประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน,
ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ, ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ, ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน, ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านที่ 6 ความดีเด่นของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการได้รับชมการนำเสนอเอกสาร, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จากทุกแผนก พร้อมนักเรียนบรรยาย รวมถึงได้สัมภาษณ์ สอบถามโดยตรงกับ นักเรียน และเครือข่าย
ชุมชน ต่างๆ เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร  ผู้เรียน และความสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน ดังนี้ สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ผู้แทนชุมชน (สมาชิกสภาผู้
แทนจังหวัดนครปฐม), สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว, เครือข่ายทุกแผนก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของ
นักเรียนอีกมากมาย เช่น รำถวายพระพรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,
ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, กีฬา เป็นต้น

   ในการประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
มหานครนั้น ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับจังหวัด, ระดับกลุ่มจังหวัด และจะต้อง
ผ่านการดำเนินการประเมินโดยหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการระ
ดับจังหวัด, คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด, คณะกรรมการดำเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการ
อำนวยการ และกระทรวงศึกษาธิการ
   
   ทั้งนี้ คุณภาพการศึกษาเป็นคำที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษา ว่าจะมองในมิติใด แต่ส่วน
ใหญ่มักมองใน 3 มิติ ดังนี้ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา, คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ อาจหมาย
รวมถึง ความคาดหวังของชุมชน เห็นได้จากการที่มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาร่วมกันและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

01


02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


รูปทั้งหมด (Part 01)
https://www.facebook.com/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1766553173584838

รูปทั้งหมด (Part 02)
https://www.facebook.com/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1766586336914855

Rate this item
(0 votes)