TabTopbar

บรรยากาศการบรรยาย "ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย" แก่ นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

21 ต.ค. 2559
1695 times

   
   วันพุธ ที่ 28 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2559 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
ให้เกียรตินำนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้ารับการอบรม เรื่อง "ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย"
โดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

Rate this item
(0 votes)