TabTopbar

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ สิงคโปร์ ปีการศึกษา 2559

21 ต.ค. 2559
3035 times


   เนื่องด้วย การปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญแก่อนาคตที่ดีของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เล็งเห็นถึงการฝึกภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ ที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์จริง จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ณ ประเทศต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตาราง ดังนี้

EnglishCamp Schedule


   โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เริ่มขึ้น วันอาทิตย์ ที่ 2 จนถึง วันศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม
ปี พ.ศ. 2559 มีหลักการ คือ เป็นการเรียนภาษาภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกการสนทนา
ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ Singapore Zoo ชมสวนสัตว์ และการแสดง และ Universal Sentosa Island
ชมการแสดง และสนุกกับเครื่องเล่น

   ทั้งนี้ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศต่างๆ นับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยการนำไปใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน เนื่องด้วยตารางการเดินทาง
ประกอบไปด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกสาระการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Learning By Doing)
ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และสร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

01

02

03
04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

_____________________________________________________________________________________________________
                              ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : PhotoAlbum

Rate this item
(0 votes)