TabTopbar

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ป.4-ป.6) ปีการศึกษา 2559

27 ต.ค. 2559
19853 times


   วันจันทร์ ที่ 3 ถึง วันอังคาร ที่ 4 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย
พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 2 วัน
1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมาสเตอร์บุญฤทธิ์ เจริญแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจ
การนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

   วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น เพื่อสร้างสะพาน หอคอย เพิงพักชั่วคราว
รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจในสัดส่วน การสังเกต การพิจารณาเหตุผล เป็นการสร้างพื้นฐานการสำรวจ  

   วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ
การวางแผนและการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่าง
ถูกต้องตามกฎจราจร (เดิน 20 นาที พัก 5 นาที และงดรับประทานอาหารระหว่างทาง เป็นต้น)

   วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ เช่น ฐานสะพานลิง
ข้ามห้วยหรือลำคลอง เป็นต้น เพื่อฝึกให้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับผู้อื่น ฝึกการตัดสินใจ กำลังใจ ความสามัคคี
ระเบียบวินัย และเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

  วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูก
ต้อง แก่ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรม How do you do? เพื่อทดสอบความรู้รอบตัวของลูกเสือ-เนตรนารี

  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุม
รอบกองไฟ การฝึกอบรมกลางคืน ดังที่ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (B.P.) เคยจัดขึ้นให้เด็ก ณ ค่ายพักแรม
ที่เกาะบราวน์ซี เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมร้องเพลง และแสดงอากัปกิริยาร่วมกัน สร้าง
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตรึงเครียด ได้แสดงออกในที่ชุมชน และส่งเสริมความสามัคคีภายในหมู่อีกด้วย
จากกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน มีระเบียบ
วินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Rate this item
(2 votes)