TabTopbar

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3) ปีการศึกษา 2559

27 ต.ค. 2559
29777 times

 

   วันจันทร์ ที่ 3 ถึง วันอังคาร ที่ 4 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย
พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 3
วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยแบ่งเป็นค่ายย่อยตามระดับชั้น ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่โรงอาหารประถมศึกษา, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่โรงยิม โดยมาสเตอร์บุญฤทธิ์ เจริญแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

  วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น เพื่อสร้างสะพาน หอคอย เพิงพักชั่วคราว รวม
ไปถึงต้องมีความเข้าใจในสัดส่วน การสังเกตุ การพิจารณาเหตุผล เป็นการสร้างพื้นฐานการสำรวจ

   วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ
การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูก
ต้องตามกฎจราจร (เดิน 20 นาที พัก 5 นาที และงดรับประทานอาหารระหว่างทาง เป็นต้น) โดยมีจุดหมาย คือ
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน

  วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ เช่น ฐานสะพานลิง
ข้ามห้วยหรือลำคลอง เป็นต้น เพื่อฝึกให้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับผู้อื่น ฝึกการตัดสินใจ กำลังใจ ความสามัคคี
ระเบียบวินัย และเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

  วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูก
ต้อง แก่ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรม How do you do? เพื่อทดสอบความรู้รอบตัวของลูกเสือ-เนตรนารี

   นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนฯ, บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ มาเซอร์วาริณี วนาโรจน์สุวิช ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน
และรองประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ การฝึกอบรมกลางคืน ดังที่ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (B.P.)
เคยจัดขึ้นให้เด็ก ณ ค่ายพักแรม ที่เกาะบราวน์ซี เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมร้องเพลง
และแสดงอากัปกิริยาร่วมกันสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตรึงเครียด ได้แสดงออกในที่ชุมชน
และส่งเสริมความสามัคคีภายในหมู่อีกด้วย จากกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี 
สำหรับการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Rate this item
(2 votes)