TabTopbar

ตรวจสุขภาพบุคลากร ปีการศึกษา 2559

28 ต.ค. 2559
2194 times

   
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ของคุณครู บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน เนื่องด้วยเป็นการดูแลให้เกิดความสุข ความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีความสุข

   โรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 และโรงพยาบาลวิชัยเวช เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่พนักงาน เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2

01

02

03

04

05

6

07

08

09

10

11

12

13


Rate this item
(0 votes)