TabTopbar

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ระดับกลุ่มโรงเรียน)

28 ต.ค. 2559
2486 times


   เนื่องด้วยคุณครู และนักเรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ จึงได้สนับสนุนให้นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี

   เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 คุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 - ศิลปหัตถกรรม สื่อนำ
ความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ" ในระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์

  โดยนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับผลการแข่งขันที่น่าชื่นชมมากมาย รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ การแข่ง
ขันเดี่ยวระนาดทุ้ม, การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง, การแข่งขันขับร้องเพลงไทยเดิม, การแข่งขันเดี่ยวซออู้, การแข่งขัน
เดี่ยมขิม 7 หย่อง, การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ, การแข่งขันอ่านอาขยานทำนองเสนาะ และได้เป็นตัวแทนไป
แข่งระดับเขตพื้นที่ ในการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ และรับร้องเพลงไทย

   ซึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านต่างๆแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้คุณครู และนักเรียนเห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างอิสระ สร้างรากฐานที่ดี
แก่อนาคต

01

02

03

04

05

06

07


Rate this item
(0 votes)