TabTopbar

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

28 ต.ค. 2559
2043 times


   เนื่องด้วยศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ
การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จึงจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
เป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Logo

   ในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์
สามัคคี เทิดพระเกียรติองค์ราชินี ฉลอง 70 ปี การครองราชย์องค์ภูมิพลฯ" โดยมีตารางการแข่งขัน ดังนี้

Schedule01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

n01

n02
n03
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ชมภาพ พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ :

http://www.joseph.ac.th/jsb/index.php/activities_menu/item/239-พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2559.html


Rate this item
(0 votes)