TabTopbar

วจนพิธีกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

28 ต.ค. 2559
1853 times

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร มิได้ทรงเป็นเพียงพุทธมามกะที่ดีเท่านั้น แต่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ของศาสนาอื่นใน
ประเทศไทยเช่นกัน

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินในงานพิธีสำคัญ ของคริสตศาสนา
เป็นประจำ และได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกัน เมื่อ 50 กว่าปีก่อน เพื่อกระชับพระราชไมตรีระ
หว่างประเทศกับคริสตจักร ณ กรุงวาติกัน จากนั้น เมื่อเอกอัครสมณฑูตแห่งนครรัฐวาติกันเดินทางมาไทย ก็
ได้รับพระบรมราโชวาทให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายพระสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งจกรีมหาปราสาท และเมื่อพระ
สันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาธอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอา
คันตุกะ ทรงต้อนรับ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อย่างสมพระเกียรติ นับเป็นโอกาสมหาพิเศษอย่างมากสำ
หรับคริสตชนชาวไทย

king9

   เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัด "วัจนพิธีกรรม ถวายเป็นพระ
ราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช" โดยจัดตารางให้นักเรียนสวด
มนต์ ขับร้อง และร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ อาคารสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นเวลา ตลอด 1 เดือน

01

02

03

04

05

06

07

08

09Rate this item
(0 votes)