TabTopbar

16/8/66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

12 ก.ย. 2566
26 times

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 10.00 น.) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียนและศิษย์เก่าด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบกอบด้วย 1. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2. บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย 3. บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง รองผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง 4.นายไห่ หยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ผู้อำนวยการสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย 5. นางสาวเติ้ง เยี่ยน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่หยาง 6. นายธนกฤต สุวรรณสิงห์ หัวหน้าฝ่ายงานโครงการพิเศษและเครือข่ายสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

16 8 66 1

16 8 66 2

16 8 66 3

16 8 66 4

Rate this item
(0 votes)