TabTopbar

การขับร้องบทเพลง "รูปที่มีทุกบ้าน" โดยตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

03 พ.ย. 2559
985 times


   วันพุธ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยคุณครูประจำชั้น คุณครูผู้ช่วย และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร่วมขับร้องบทเพลง "รูปที่มีทุกบ้าน" ซึ่งเป็นบทเพลงแสดงความหมายของความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย
ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอด 70 ปี และถือคำมั่นสัญญา
จากเยาวชนรุ่นใหม่ น้อมนำหลักธรรม และพระบรมราโชวาทฯ ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีคุณธรรม เป็นเยาวชน
คนดีของประเทศชาติสืบไป

01

02

ชมวิดีโอบรรยากาศการขับร้องเพลงโดยตัวแทนนักเรียน ได้ที่ :
https://www.facebook.com/jsupatham/videos/1782648145308674/

ชมวิดีโอเพลงต้นฉบับ ได้ที่ :
https://www.youtube.com/watch?v=WF-lZRHrj4M


Rate this item
(0 votes)