TabTopbar

18/8/66 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

12 ก.ย. 2566
85 times
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 08.00 น.) คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย ประธานในพิธี วางดอกไม้ถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 และอ่านบทอาเศียรวาท ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ 2566 : "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล นวัตกรรมล้ำสมัย พัฒนาไทยสู่สากล" จากนั้น คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ดังนี้
-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
-การแข่งขันประกวดระบายสี
-การแข่งขันประกวดภาพถ่าย
-การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
ประธานในพิธีชมกิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน 18 ฐาน ? ณ โดมอาคารฟรังซิสเซเวียร์
 
18 8 66 1
 
18 8 66 2
 
18 8 66 3
 
18 8 66 4
 
18 8 66 5
 
Rate this item
(0 votes)