TabTopbar

18/8/66 คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง

12 ก.ย. 2566
134 times

? วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง ซึ่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่งคุณครูเข้าร่วม 2 ท่าน มิสน้ำผึ้ง ภูมิซัยศรี และมิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรรณ

18 8 66 1

18 8 66 2

18 8 66 3

18 8 66 4

Rate this item
(0 votes)