TabTopbar

แด่คนที่รัก..อาลัย และ คิดถึง ตลอดไป...

12 ก.ย. 2566
94 times
? คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ อายุ 54 ปี ได้เสียชีวิต เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ?
? วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 (เวลา 15.00-16.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง รองผู้จัดการ/แผนกหญิง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ?
? (เวลา 19.00 น.) สวดพระอภิธรรมให้กับผู้วายชนม์ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ?
 
 
 
?วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 13.00 น.) คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าเคารพศพ ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ?
? ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ? มาสเตอร์ประยุทธ ขันทอง
? จุดธูป เทียนหน้าผู้วายชนม์ ? ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
 
? วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 19.00 น.) คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวดพระอภิธรรมให้กับผู้วายชนม์ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ
ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
?? ซึ่งวันนี้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ
? ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ? คุณกุศล กระถินทองกุล
? จุดธูป เทียน หน้าตู้พระธรรม ? คุณประยุทธ รักตระกูลวิทยา
? จุดธูป เทียนหน้าผู้วายชนม์ ? ญาติผู้วายชนม์
 
? วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 10.00 น.) คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าเคารพศพ ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
? วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 19.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวดพระอภิธรรมให้กับผู้วายชนม์ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ? ซึ่งวันนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ
? ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
? คุณไอศูรย์ เพชรวงษ์สกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
--------------------------------------------------------------------------? จุดธูป เทียน หน้าตู้พระธรรม
? คุณธวัฒน์ชัย เกษสุรินทร์ชัย
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
--------------------------------------------------------------------------
? จุดธูป เทียนหน้าผู้วายชนม์
? ดร.สายสุนีย์ กอสนาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
--------------------------------------------------------------------------
? ทอดผ้าบังสุกุล
? คุณสุรชัย วงศ์จงใจหาญ คุณวรวุฒิ แซ่ตั่ง คุณนิพนธ์ นราภักดีกุล คุณสมบัติ ธรรมนาถพงศ์ คุณรัชนีกานต์ วัฒนพงษ์ คุณณัฐพันธุ์ เกตุแก้ว คุณอาจารย์ชาตรี สุวรรณนที คุณนฤมล ทองลิ้ม
--------------------------------------------------------------------------
? ไทยธรรม
? มาสเตอร์พรพิพัฒน์ กุลีน้อย มิสพรสุดา ค้ามีผล มิสพิชาณัฏฐ์ ลิ้มธรรมาภรณ์ มิสชัชชญา จึงประวัติ คุณอารีย์รัตน์ หนักไหล่ มาสเตอร์สิทธิชัย อุบล มิสสุภิญญาดา กุลจิราโภคิน คุณรวีพล สินธุชัย (ศิษย์เก่า)
--------------------------------------------------------------------------
? มอบเงินช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่าฯ
? คุณไอศูรย์ เพชรวงษ์สกุล โดยมี มิสพอใจ กิจเครือ เป็นผู้รับมอบ
 
? วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 19.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวดพระอภิธรรมให้กับผู้วายชนม์ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ ณ วัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ? ซึ่งวันนี้โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่น 12 เป็นเจ้าภาพ
? ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
? มาสเตอร์สมยศ อัมเรศ ผู้แทนครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
? จุดธูป เทียน หน้าตู้พระธรรม
? มาสเตอร์ประยุทธ ขันทอง ผู้แทนครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
? จุดธูป เทียนหน้าผู้วายชนม์
? บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 
? วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 16.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง คณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจให้กับผู้วายชนม์ มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ ณ เมรุวัดดอนยายหอม ถ.บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ?
? รายนามทอดฝ้าหน้าศพ ?
1. ครอบครัว กิจเครือ
2. คุณเลิศนริทธ์ – คุณวรันต์ภรณ์ ถาวรอุปกรณ์
3. คุณสมชาย ทำกินรวย อดีตกำนันตำบลหนองปากโลง
4. อาจารย์บุญให้ เปลี่ยนน้อย นายกองค์การบริหารตำบลหนองปากโลง
5. ลุงชม ปราสาททอง
6. สจ.ธีระเดช ชัชวาลย์กิจกุล สจ. เขต 5
7. มาสเตอร์อังกูร จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
8. มาสเตอร์คำรณ ศรีเสวก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
9. ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯและมาตรฐานคุณภาพ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา วงศ์วิรัติ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
11. ส.ท.ยอดชาย อินทร์สาหร่าย
12. ส.ท.สมรักษ์ หอมฉิมเจริญ
 
? วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มิสพอใจ กิจเครือ และครอบครัว พร้อมทั้งมาสเตอร์บุญฤทธิ์ เจริญแสง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดีด้วย “พิธีลอยอังคาร มาสเตอร์ชำนิ กิจเครือ” ? ณ ท่าน้ำวัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
00
 
00 1
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15

Rate this item
(0 votes)