TabTopbar

21/8/66 นิเทศการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาในการเรียนการสอน

12 ก.ย. 2566
43 times

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศธจ.นครปฐม) ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ และคณะ มาเยี่ยมเยือนนิเทศติดตามผลดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปไช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้การบูรณาการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี มิสปิลันญา วงศ์บุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ และ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

21 8 66 1

21 8 66 2

21 8 66 3

21 8 66 4

21 8 66 5

Rate this item
(0 votes)