TabTopbar

30/8/66 Study Tour Project ป.6

25 ก.ย. 2566
139 times

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ 1.ศูนย์เรียนรู้เห็ดอรัญญิก 2.พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด 3.เรียนรู้วิถีชุมชนตลาด และวัดดอนหวาย

30 8 66 1

30 8 66 2

30 8 66 3

30 8 66 4

Rate this item
(0 votes)