TabTopbar

30/8/66 Study Tour Project ป.4

04 ต.ค. 2566
138 times

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ Woodland จ.นครปฐม

30 8 66 1

30 8 66 2

30 8 66 3

30 8 66 4

30 8 66 5

30 8 66 6

Rate this item
(0 votes)