TabTopbar

10/11/66 JS Story Kids

17 พ.ย. 2566
303 times

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการเรียนรู้ JS Story Kids  แผนกอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1-3 เด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิทาน  เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆผ่านนิทาน ไปชมความน่ารักของเด็กๆกันค่ะ

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 3

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 7

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 9

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 13

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 17

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 20

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 22

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 31

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 33

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 37

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 39

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 48

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 50

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 54

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 56

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 57

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 60

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 61

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 7

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 63

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 65

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 66

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 68

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 70

LINE ALBUM วนศกรท 10 พ.ย. 2566 story kids ๒๓๑๑๑๗ 72

 

Rate this item
(0 votes)