TabTopbar

ลูกเสือ-เนตรนารี และนักเรียนจิตอาสา "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ งานถวายสักการะพระบรมศพ น้อมใจ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16 พ.ย. 2559
1751 times


   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้
บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ งานถวายสักการะพระบรมศพ น้อมใจ แด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท้องสนามหลวง ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ อำนวยความสะดวก แจกอาหาร
เครื่องดื่ม ขนมต่างๆ และร่วมรักษาความสะอาด เก็บขยะ ณ จุดต่างๆ

   วันศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559  มาเซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุป
ถัมภ์ แผนกสามัญหญิง พร้อมด้วยมาเซอร์เบดา มารีย์ สายเสมา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
แผนกสามัญหญิง และมาสเตอร์บุญฤทธิ์ เจริญแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
แผนกสามัญชาย รวมทั้งคุณครูผู้บังคับบัญชาลูกเลือ คุณครูประจำชั้น คุณครูผู้ช่วย นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จากแผนกสามัญชาย และเนตรนารีกองร้อยพิเศษ จากแผนกสามัญหญิงเข้าร่วมโครงการ
"ทำดีเพื่อพ่อ" แจกอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอาสารับเก็บขยะตามจุดให้บริหารต่างๆ

   วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 มาสเตอร์สุรัส กอสนาน หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจ
การนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และ มิสสุพีร์พรรณ กิจสกุล ตัวแทนครู ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย นำนักเรียนจิต
อาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในบริเวณงาน
และรักษาความสะอาดของบริเวณโดยรอบ
   จากกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" นี้ เป็นการฝึกตนเป็นประชาชนที่ดีมีค่าของแผ่นดิน ฝึกฝนให้เล็งเห็นผลของงานเป็นสำ
คัญ ดั่งพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"... การทำงานด้วยใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จ
นั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ ปิดทองหลังพระ ... การปิดทองหลังพระนั้น
เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มี
ใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์
ไม่ได้..."
   
   พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัย ปีพุทธศักราช 2506

01

02

03

04

05

06

07
08
09
10

Rate this item
(0 votes)