TabTopbar

ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ปีการศึกษา 2559

18 พ.ย. 2559
1789 times


   วันเสาร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติต้อนรับท่านผู้ปกครอง และมาสเตอร์สมยศ อมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชี้แจงหลักสูตร แผนการเรียน แนวทางการวัดผล สถิตินักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมไป
ถึงกิจกรรมต่างๆ ณ หอประชุม อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

   จากนั้น คุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้ช่วยของแต่ละห้องเรียน จัดกิจกรรม Classroom Meeting เพื่อพบปะ
พูดคุย และปรึกษาระหว่างท่านผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและ
โรงเรียน โดยภายในกิจกรรมมีการแจ้งผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ
และช่วยกันวิเคราะห์หากมีปัญหาใดใดเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ ได้ตรงจุด สร้างเสริมให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Rate this item
(0 votes)