TabTopbar

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2)

18 พ.ย. 2559
2437 times   วันเสาร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขต ภายใต้แนวคิด "ศิลปหัตถ
กรรม สื่อนำความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ" ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม ผลการแข่งขัน
ดังนี้

เด็กชายพงศภัค ชื่นนาคะกุล ม.2/4 รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นายธเนศ ชูสุข ม.4/6 รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เด็กชายกษิภณ ญาณรัตน์ ม.3/7 และเด็กชายวิธวินท์ พันธุ์ศิริปทุมพร ม.3/7 รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันภาพ
ปะติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายป้องภพ แก้วมณี ม.6/2 รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวัตร ภูทวี ม.5/4 นายณัฐภัทร เลิศล้ำนภากุล ม.5/4 นายอภิภวัส สุขแก้ว ม.5/4 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
การแข่งขันประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เด็กชายปริเยศ วรชาติวัฒน ม.3/3 รับรางวัล เหรียญทองแดงการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลวิทย์ บุญหนุน ม.4/8 รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ฝึกซ้อมโดย มิสปัทมาพร จิตร์บำรุง, มาสเตอร์สุรัส กอสนาน และมาสเตอร์พีระพงษ์ วงษ์ทวี

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Prize

Rate this item
(0 votes)