TabTopbar

การแข่งขันฟุตบอล ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 พ.ย. 2559
1997 times


   เนื่องด้วยศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การ
ใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จึงจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุก
ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ
และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข


   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย" เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม "กีฬาภายใน" โดยมีนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันนี้ คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในเวลา 12:05 น. ถึง 13:00 น. ระหว่างวันวันจันทร์ ที่ 14 จนถึง วัน
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 โดยมีตารางการแข่งขัน ดังนี้

Schedule


   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางกิจกรรม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ก่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลียงสิ่งเสพติด หรือ อบายมุขต่างๆ ซึ่งเป็น
การวางรากฐานที่ดี สู่อนาคตสืบไป

01

02

03

04

05

06

Rate this item
(1 Vote)