Print this page

บรรยากาศการออกกำลังกาย "สุขภาวะ" โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 พ.ย. 2559
2910 times


   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านทักษะกระ
บวนการคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ จึงโดย มาสเตอร์โกวิท หนักไหล่
ผู้
รับผิดชอบโครงการสุขภาวะ งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกสามัญชาย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ออกกำลังกาย ยืดเส้นสาย เพื่อผ่อนคลายในเวลาพักกลางวัน และเตรียมพร้อมร่างกาย จิดใจ สำหรับการ
เรียนการสอนในภาคบ่าย โดยกิจกรรมนี้นักเรียนทำเป็นประจำวัน วันละ 10 นาที เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาวะที่ดี มีอารมณ์แจ่มใส ในร่างกายที่สมบูรณ์ กระฉับกระเฉง
พร้อมสำหรับการเรียนรู้

00

01

02

03

Rate this item
(0 votes)

Latest from