TabTopbar

การทดสอบความสามารถ และความถนัดทางการเรียน (NVR, NVRS) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

23 พ.ย. 2559
981 times


   วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 งานแนะแนว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการทดสอบความสามารถทางการเรียน (NVR) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการทดสอบความถนัดทางการเรียน (NVRS) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการทดสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Educational and Psychological Test Bureau) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ทำการทดสอบ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

Rate this item
(0 votes)