TabTopbar

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ก่อนการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015

16 ธ.ค. 2559
1437 times


   วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 คุณรุจิกาญจน์ คาร์โลน ที่ปรึกษาจาก บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Bisman International Co., Ltd.) ให้เกียรติร่วมให้คำปรึกษาด้านเอกสารของการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ ชีวอนามัย ความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

   ทั้งนี้ องค์กร ISO ได้มีการกำหนดให้ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 แล้วนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนระบบใหม่เป็น Version 2015 ในระยะเวลาภายใน 3 ปี โดยมีการปรับโครงสร้างข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกันกับ Annex SL (รูปแบบเอกสารสำหรับมาตรฐานการจัดการ) เพื่อให้มาตรฐานทุกตัวมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน มีทิศทางเดียวกัน ชัดเจน และง่ายต่อการนำไปใช้

01

02

03

04

05

06

07

08

Rate this item
(0 votes)