TabTopbar

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

22 ธ.ค. 2559
1537 times

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย คุณกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ มาสเตอร์คฑากร บุญอรุณรักษา ตัวแทนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

   จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมข้อสอบอัตนัย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ” และ “ การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

   ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

01

02

3

04

05

Rate this item
(0 votes)