TabTopbar

ประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน รอบที่ 2 (ระดับจังหวัดนครปฐม)

22 ธ.ค. 2559
2582 times


   วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นำโดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนฯ, บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, มาเซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, มาเซอร์เบดา มารีย์ สายเสมา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, มิสวิริยา อินพาเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสองภาษา (English Programme), มาสเตอร์สมยศ อัมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์บุญฤทธิ์ แจริญแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้ง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ รอบที่ 2 (ระดับจังหวัดนครปฐม) โดยใช้สถานที่ คือ แผนกสามัญชาย และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดนครปฐมเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ คุณสมหมาย เทียนสมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1, คุณอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2, คุณดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, คุณสุนทรี หิมารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคุณวนิดา ดิลกธนกุล กรรมการและเลขานุการ

   โดยได้รับการประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน, ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ, ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ, ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน, ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการได้รับชมการนำเสนอเอกสาร, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากทุกแผนก พร้อมนักเรียนบรรยาย รวมถึงได้สัมภาษณ์ สอบถามโดยตรงกับ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เรียน และความสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน ดังนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ผู้แทนชุมชน (สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครปฐม), สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว, เครือข่ายผู้ปกครอง ทุกแผนก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนอีกมากมาย เช่น ขับเสภาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, จินตลีลา ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ใกล้รุ่ง", ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ลีลาศ และกีฬาต่างๆ

   ในการประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้น ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับจังหวัด, ระดับกลุ่มจังหวัด และจะต้องผ่านการดำเนินการประเมินโดยหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการระดับจังหวัด, คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด, คณะกรรมการดำเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการอำนวยการ และกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ คุณภาพการศึกษาเป็นคำที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษา ว่าจะมองในมิติใด แต่ส่วนใหญ่มักมองใน 3 มิติ ดังนี้ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา, คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ อาจหมายรวมถึง ความคาดหวังของชุมชน เห็นได้จากการที่มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาร่วมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ชมภาพทั้งหมด ได้ที่ :
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1795818447324977

Rate this item
(0 votes)